PunaMusta PixMill Oy:n eettinen toimintaohje  


Sisällysluettelo

 

Sami Pulkkinen

Vastuullisuus on kiinteä osa yrityksemme liiketoimintastrategiaa, jonka keskiössä ovat arvot, ihmiset ja tapa toimia. Haluamme rakentaa avointa ja luottamuksellista vuorovaikutuskulttuuria tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa sekä tehdä ympäristöä säästäviä valintoja jokapäiväisessä työssämme.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille yhtiön arvon kasvattamista sekä toimintamme jatkuvaa kehittämistä. Sosiaalisen vastuun tärkeimpinä kulmakivinä ovat  työntekijöidemme hyvinvointi, oikeudenmukainen kohtelu ja tasa-arvo työuran kaikissa vaiheissa. Panostamme myös työturvallisuutta edistävään toimintaan. Ympäristövastuun osalta uskomme tekoihin. Olemme ottaneet käyttöön ympäristöystävällisiä työmenetelmiä ja toimintatapoja, ja hyödynnämme elinkaareltaan mahdollisimman pitkäikäisiä materiaaleja ja tuotteita. Kompensoimme kuluttamamme paperin ilmastovaikutukset sijoittamalla joka vuosi päästöjä vastaavan summan ympäristönsuojeluun.

Eettinen toimintaohjeemme luo pohjan jokapäiväiselle työskentelyllemme niin yrityksen sisällä kuin toiminnassamme sidosryhmien kanssa. Haluamme omalla esimerkillämme ja tekemiemme arvopohjaisten valintojen kautta rakentaa vastuullista työyhteisöä, luotettavaa kumppanuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä kaikissa kohtaamisissa. Näitä periaatteita odotamme myös kumppaneiltamme heidän omassa toiminnassaan.

Sami Pulkkinen
toimitusjohtaja
PunaMusta PixMill Oy

Toiminnan peruspilarit

Palvelu- ja asiantuntijaorganisaation työskentely on parhaimmillaan saumatonta tiimityötä –  niin talon sisällä kuin sidosryhmiemme kanssa. Oma toimintamme lähtee siitä, että me pixmilliläiset annamme oman osaamisemme, energiamme ja tietotaitomme kollegoidemme ja sidosryhmiemme käyttöön. Toimintamme fokusoituu vahvasti yhteisten päämäärien saavuttamiseen oman edun tavoittelun sijasta.

 

Työyhteisön hyvinvointi ja yhteistyön rakentaminen

Työyhteisössä vaalimme positiivista ja toisia kunnioittavaa asennetta. Kollegoiden huomioiminen  ja auttaminen arjessa luovat kannustavan ja turvallisen työilmapiirin. Meille on tärkeää, että jokaista työntekijäämme kohdellaan oikeudenmukaisesti. Jokaisella meistä on myös oikeus mielipiteen ilmaisuun ja asioihin vaikuttamiseen ilman, että ikä, sukupuoli, asema, terveydentila, uskonto, poliittinen näkemys, seksuaalinen suuntautuminen tai entinen tausta sitä rajoittaisi. Vapautta ei voi olla ilman vastuuta ja siksi jokaisen meistä tulee ymmärtää oman toiminnan ja sanomisen merkitys ja vaikuttavuus niin työyhteisössä, kuin sen ulkopuolellakin.

Yhteistyömme sidosryhmien kanssa perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen ja luottamukseen. Haluamme rakentaa kestäviä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Työssämme panostamme ratkaisulähtöiseen toimintaan sekä laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottamiseen. Kiusaamista, syrjintää, lahjontaa tai korruptiota emme suvaitse itseltämme, emmekä kumppaneiltamme missään muodossa.

”Kyseenalaistamaton luottamus on kaiken toiminnan lähtökohta

 

Tavoitteiden saavuttaminen ja jaettu asiantuntijuus

PunaMusta PixMillillä on vastuu työntekijöistänsä ja yrityksen menestymisestä tulevaisuudessa. Kiistattomana tavoitteena on varmistaa vastuullisuuteen nojautuva kannattava liiketoiminta. Yritysvastuu ja taloudellinen menestyminen edellyttävät meiltä yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä lakien ja asetusten noudattamista. Lisäksi se edellyttää meiltä yhteiskunnallisten velvoitteiden sujuvaa hoitamista.

PunaMusta PixMillistä löytyy monipuolista osaamista omalla toimialla. Yksi keskeisimmistä vahvuuksistamme on se, että palvelu- ja tuotantoketjumme koostuu oman alamme parhaista asiantuntijoista. Vahvuutemme on myös asiantuntijuuden jakaminen niin yrityksen kuin sidosryhmiemme käyttöön.

 

Avoin tiedonkulku

PunaMusta PixMillissä pyrimme kaikin keinoin rakentamaan avointa vuorovaikutuskulttuuria. Raportoidessamme yhtiön taloudellisesta tilanteesta noudatamme yhtenäistä, kansainväliset mittapuut täyttävää laskenta- ja raportointiperiaatetta sekä kirjanpitolainsäädäntöä.  Yhtiössä työskentelevän henkilöstön henkilökohtaisia tietoja, samoin kuin asiakkaidemme tietoja ja liikesalaisuuksia käsittelemme luottamuksellisesti, noudattaen tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.

 

Toimiva työyhteisö

Menestyminen edellyttää yhdessä määriteltyjen arvojen pohjalta toimivaa työyhteisöä. Jokaisella pixmilliiläisellä on selkeä rooli, identiteetti, vastuualue ja perustehtävä. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa PunaMusta PixMillin arvoja ja yrityksen toimintakulttuuria. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuun kantamista tehdystä työstä ja huolenpitoa ympäristöstä.

Toimivan työyhteisön aikaansaamiseksi olemme:

 • rakentaneet jokaisen työntekijän työntekoa tukevan organisaation
 • asettaneet selkeät, ymmärrettävät ja mitattavissa olevat tavoitteet
 • luoneet ilmapiirin, jossa kannustamme avoimuuteen kaikessa vuorovaikutuksessa
 • sopineet, että noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöä
 • sitoutuneet arvioimaan toimintaamme jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi.

 

Työympäristön turvallisuus ja puhtaus

Meille on tärkeää pitää paikat siistinä. Turvallinen, puhdas ja siisti työympäristö edistää työhyvinvointia ja ehkäisee työtapaturmien syntymistä. Puhtaudella ja siisteydellä on myös keskeinen merkitys hyvän sisäilman osalta. Puhdas sisäilma on meille erityisen tärkeä henkilöstömme terveyden, mutta myös painokoneiden ja tulostimien toimivuuden ja painojäljen kannalta.  Siksi olemme panostaneet toimitilojemme ja työpisteidemme suunnitteluun ja ergonomiaan sekä pitämään paikat puhtaina ja siisteinä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työpisteiden siisteyden ja viihtyvyyden lisäksi työvälineet ja laitteet sekä työjätteet ovat niille osoitetuissa paikoissa, kulkutiet ja poistumisreitit ovat avoinna ja hyvin opastettu ja tavaroiden käsittely sekä varastointi on järjestetty logistisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.

”Puhdas ja siisti työympäristö lisää työhyvinvointia”

 

Yhteistyö kolmansien osapuolien kanssa

Asiakkaat ovat PunaMusta PixMillin tärkein sidosryhmä henkilökuntamme rinnalla. Asiakkaamme ja muut sidosryhmämme edellyttävät palvelu- ja tuotanto-organisaatioltamme asiantuntemusta, palveluherkkyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä oikea-aikaista ja luotettavaa toimintaa. PunaMusta PixMillissä panostamme ratkaisulähtöiseen toimintaan, rehellisyyteen ja luotettavuuteen. Pyrimme kaikin keinoin ymmärtämään ja eliminoimaan asiakkaidemme riskejä. Intohimomme on aikaansaamaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä, laadukkaita ja ainutlaatuisia ratkaisuja.

PunaMusta PixMillin 3A:n asiakkuusstrategia tarkoittaa Aktiivisuutta, Asiakaslähtöisyyttä ja Asiantuntijuutta. Aktivisuus merkitsee meille proaktiivista ja oma-aloitteista toimintaa. Kuuntelemalla asiakasta ja kartoittamalla asiakkaan tarpeet rakennamme rohkeita ja innovatiivisia ratkaisuja.

Meillä on PunaMusta PixMillissä alan parhaat asiantuntijat. Asianmukaisen konekannan ja huippuunsa hiottujen prosessien avulla varmistamme laadukkaat tuotteet ja palvelut asiakkaidemme eduksi.

Olemme asettaneet konkreettiset –  aikaan sidotut ja helposti mitattavat tavoitteet yhteistyölle kolmansien osapuolien kanssa:

 • Laadukkaan asiakaskokemuksen tuottaminen
 • Asiakashyödyn aikaansaaminen
 • Asiakasymmärryksen syventäminen
 • Asiakkuuksien vahvistaminen ja elinkaaren pidentäminen
 • Tuotteiden laadukkuuden varmistaminen

” Me teemme sen, mitä lupaamme”

 

Vastuumme ympäristöstä

PunaMusta PixMill lukeutuu Suomen suurimpiin teolliseen tulostamiseen keskittyneihin yrityksiin. Suuret tuotantovolyymit tuovat mukanaan suuren vastuun tulostuksen aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä.

Meille kestävä kehitys tarkoittaa ympäristöä säästävien valintojen tekemistä jokapäiväisessä työssämme. PunaMusta PixMill on toiminut pitkäjänteisesti ottaakseen käyttöön mahdollisimman ympäristöystävällisiä työmenetelmiä ja materiaaleja. Valinnoissa panostamme myös elinkaareltaan mahdollisimman pitkäikäisiin materiaaleihin ja tuotteisiin

Teollisen tulostamisen menetelmät ja materiaalit kehittyvät jatkuvasti. Meidän valintamme on toimia yhteistyössä kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuneiden materiaali- ja laitetoimittajien kanssa ja tarjota asiakkaillemme materiaaleja ja ratkaisuja, joilla on joko virallinen ympäristösertifikaatti tai muutoin todettu pitkän elinkaaren tuote-status.

PunaMusta PixMill käyttää ainoastaan sertifioitua paperia, jonka hiilidioksidipäästöt olemme laskeneet sekä tuotannon että kuljetusten osalta. Kompensoimme kuluttamamme paperin ilmastovaikutukset sijoittamalla joka vuosi päästöjä vastaavan summan ympäristönsuojeluun. Varat ohjataan lyhentämättömänä ympäristönsuojeluun tähtääviin toimenpiteisiin –  mm. koulutukseen ja puiden istutukseen.

Työmme ympäristökuormituksen vähentämiseksi jatkuu. Tulevaisuudessa haluamme ottaa käyttöön entistä tehokkaampia kierrätysmenetelmiä. Lisäämme bioperäisten ja uusiokäyttöisten tulostusmateriaalien hyödyntämistä tuotannossamme ja teemme jatkuvaa selvitystyötä bioperäisen tulostusmateriaalin keskitetyn keräämisen, uusiokäytön sekä hävittämisen tehostamiseksi.

 1. Käytämme ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja
 2. Pyrimme käyttämään kotimaisia pakkaustarvikkeita – kuljetukset aiheuttavat päästöjä
 3. Pakkaamme tuotteet sopivan kokoiseen laatikkoon
 4. Pyrimme käyttämään 100% biohajoavia tai kierrätettäviä pakkausmateriaaleja
 5. Pakkaamme kerralla hyvin

 

”Kestävä kehitys kaikissa arjen valinnoissa on tärkeä osa yrityksemme arvoja ja tapaa toimia”

 

Eettisten ohjeiden noudattaminen

PunaMusta PixMillin eettisiä ohjeita noudatetaan yrityksen kaikessa toiminnassa ja ne ohjaavat päivittäistä toimintaa. Olemme huolehtineet siitä, että jokainen pixmilliläinen on lukenut ja sisäistänyt eettisten ohjeidemme merkityksen, sitoutuen noudattamaan ohjeistusta jokapäiväisessä työssään. Arvostamme rehellisyyttä ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Siksi olemmekin sopineet, että ohjeiden vastaiseen toimintaan reagoidaan välittömästi. Ensisijainen vastuu on esimiehillä, mutta jokainen, joka havahtuu ohjeiden noudattamatta jättämiseen, on velvollinen reagoimaan asiaan.

 


Tilaa uutiskirje